© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet 2024

Våra stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VATTENFALLS VETERANER I UPPSALAOMRÅDET § 1 Syfte och målsättning Föreningen har till ändamål att genom sammankomster, föredrag, utflykter, underhållning, samkväm och andra lämpliga aktiviteter främja samhörighet bland medlemmarna samt att stärka och vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall. § 2 Medlemskap Medlemskap i föreningen beviljas varje pensionär från Vattenfall inom Uppsalaområdet. Medlemskap erhålles sedan gällande årsavgift erlagts. Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap åt annan pensionär som har haft stark anknytning till Vattenfall. Medlem skall erlägga av föreningsstämman fastställd årsavgift. Medlemmen blir utesluten om avgiften ej erläggs efter en påminnelse. Medlem som ej önskar kvarstå som medlem i föreningen skall anmäla detta till ordföranden, kassören eller sekreteraren. Medlemskapet upphör då omedelbart. § 3 Avgifter Varje medlem erlägger en årsavgift vars storlek fastställs av föreningsstämman. Avgifterna skall användas för syften i enlighet med föreningens målsättning. Årsavgiften betalas direkt till föreningen snarast efter mottaget besked om föreningsstämmans beslut. Föreningen äger rätt att mottaga bidrag och donationer. § 4 Föreningens styrelse Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som utses av föreningsstämman. Styrelsen väljs för en tid av två år och skall bestå av sex ledamöter. Av ledamöterna är en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör. Ordförande väljs för ett år på årsmötet. Övriga ledamöter väljs också på årsmötet för en tid av två år. Efter årsmötet konstituerar sig styrelsen vid efterkommande styrelsemöte. För att hela styrelsen ej skall avgå samtidigt ska tre ledamöter väljas vid udda kalenderår och två ledamöter väljs vid jämnt kalenderår. § 5 Ekonomi Föreningen rapporterar till Vattenfall varifrån anslag begäres för föreningens verksamhet. Denna bekostas därutöver av medlemsavgifterna samt särskilda deltagaravgifter vid vissa aktiviteter. Föreningen tecknas av ordförande och kassör var for sig. § 6 Räkenskaper Under kalenderåret skall fullständiga räkenskaper föras. De avslutas per 31 december. Räkenskaperna och årsberättelse skall före februari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning. För denna granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på föreningsstämman två revisorer samt en suppleant för dem. § 7 Föreningsstämma Föreningen skall sammanträda årligen före april månads utgång. Kallelse till föreningsstämman skall ske 14 dagar före stämman - skriftligen eller genom annons. Beslut på föreningsstämman sker med enkel majoritet med undantag av frågor rörande stadgeändring. Röstning sker genom personlig närvaro. Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast sju dagar före föreningsstämman. Vid föreningsstämman behandlas: 1 Val av ordförande 2 Val av två justeringsmän 3 Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Ekonomisk redovisning 6 Revisorernas berättelse 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Fastställande av budget för kommande år 9 Fastställande av årsavgift 10 Val av styrelse 11 Val av två revisorer och en suppleant 12 Tillsättande av valberedning (två personer) 13 Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 14 Övriga frågor § 8 Extra föreningsstämma Styrelsen kan vid behov kalla till extra föreningsstämma. Vid sådan stämma får inte förekomma andra ärenden än de som angetts i kallelsen. Bakgrund till extra föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-08 beslutades att anta de av styrelsen presenterade motionerna. Motion nr ett och två inlämnade av styrelsen i samband med kallelsen till årsmötet den 22 februari 2011. Motionerna bifogas protokollet. Årsstämman godkände föreningens stadgeändring, som skall bekräftas vid nästa aktivitet. I inbjudan till resan var upptaget att nämnda stadgeändring skulle behandlas och konfirmeras. 1. Ordförande Björn Holander föredrog Motion nr 1 avseende ändring av styrelsens sammansättning. Extra föreningsstämman beslutade att godkänna motion nr 1. 2. Ordförande Björn Holander föredrog Motion nr 2 avseende medlems utträde/uteslutning ur föreningen. Extra föreningsstämman beslutade att godkänna motion nr 2. § 9 Ändring av stadgar För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum. § 10 Föreningens upplösning Föreningen kan upplösas om vid två föreningsstämmor med minst sex månaders mellanrum minst tre fjärdedelar av avgivna röster yrka på upplösning. Samtidigt skall fastställas hur man skall förfara med föreningens tillgångar. Vid sammanträde i Uppsala 2001-01-30 Stadgarna justerade 2011-05-26
i Uppsalaområdet